Back
Next


         
Rýchly kontakt


    Vlastivedné múzeum
    v Hanušovciach nad Topľou

    Zámocká 160/5
    094 31 Hanušovce nad Topľou
  
    Tel:
+421 57 445 23 71
           +421 57 445 24 41
   Archeopark - Živá archeológia
LATÉN
(Mladšia doba železná)


Obydlie z mladšej doby železnej je rekonštrukciou nálezu čiastočne zahĺbenej chaty z neskorej doby laténskej (polovica 1.storočia pred Kr.) z hradiska Zemplín. Chata má obdĺžnikový pôdorys s rozmermi 3,6 x 3 m, zahĺbenie do podložia je 0,34 m. Obydlie má kolovú konštrukciu  s vypletanými a hlinou obmazanými stenami a s trstinou pokrytou strechou dosadajúcou až po zem.  V chatách podobného typu sa nenachádzajú ohniská. Preto aj v našom objekte nie je vykurovacie zariadenie, ale malá kuchynská piecka je pred objektom. V interiéri sa nachádza  zásobnicová jama, ktorá môže poslúžiť na osadenie veľkej zásobnice na uskladnenie potravy. 
V dobe laténskej bolo bežné používanie železa.
Remeselnú zdatnosť Keltov vidíme na škále a tvaroch poľnohospodárskeho náradia. Charakteristické je tiež rozšírenie hrnčiarskeho kruhu. Preto tu nájdeme hrnčiarsky kruh a hrnčiarsku pec (rekonštrukcia  nálezu z Prešova) a ďalší vynález - rotačný  mlynček. Z hudobných nástrojov  je tu o.i. sistrum z kovových segmentov, železné kladivo a železná nákovka.